گرمایش زمین به روایت تصویر

مشکل کجاست؟ جهان در حال گرم شدن است دمای متوسط سطح زمین تا حدود 0.85 سانتیگراد در 100 سال اخیر افزایش یافته. 13 سال از 14 گرمترین سالها در عصر 21 ثبت شده است که 2015 گرمترین سال آن بوده است. دلیل این وضعیت چیست؟ گازهای گلخانه ای، عموما کربن دی اکسید دانشمندان معتقد هستند اطلاعت بیشتر دربارهگرمایش زمین به روایت تصویر[…]

استانداردی برای مدیریت محیط زیست- ایزو 14000

خانواده ی استانداردهای ایزو 14000 ابزارهای عملی برای همه ی شرکتها و سازمانها هستند که بتوانند وظایف محیط زیستی خود را مدیریت کنند.  ایزو 14001:2015 و استانداردهای پشتیبان آن مانند ایزو 14006:2011 بر روی دستیابی به سیستمهای محیط زیستی تمرکز کرده اند. بقیه استانداردهای این خانواده روی روشهایی مانند آدیت، ارتباطات، لیبل و آنالیز دوره اطلاعت بیشتر دربارهاستانداردی برای مدیریت محیط زیست- ایزو 14000[…]

بازده سلول خورشیدی

بازده ی یک سلول خورشیدی از رابطه ی ɳ= Pmax/PIn=(Vmp×Imp)/PIn=(Voc×Isc×FF)/PIn به دست می آید که رکورد آن در حال حاضر 46% در سال 2014 برای سلولهای چتداتصالی بوده است. بازه ی حداکثری تئوری سلول کریستال سیلیکون 29.4% است که در حال حاضرتا 26.3% آن بدست آمده است. و اما باقی درصدی که به هدر میرود را اطلاعت بیشتر دربارهبازده سلول خورشیدی[…]

طیف سلول خورشیدی

اشعه های الکترومغناطیس دارای طیفی با مشخصات شکل بالا هستند و اما نوری که از خورشید منتشر میشود در کدام قسمت این رنج قرار دارد؟ شکل بالا نشاندهنده ی رنج اشعه های منتشر شده از خورشید است. قسمت قرمز در بیرون اتمسفر زمین و قسمت آبی درون اتمسفر میباشد که از تابش آن می کاهد اطلاعت بیشتر دربارهطیف سلول خورشیدی[…]