اهداف توسعه ی پایدار

اهداف توسعه ی پایدار که کل جهان سعی در انجام آن تا سال 2030 هستند را در شکل میبینید. و برای اینکه به این اهداف برسیم، همه، از جمله، دولت، بخش خصوصی، جامعه و تک تک مردم باید باهم همکاری کنند. این اهداف به نظر اهداف بسیار مهمی میان که سازمانها و دولتهای بزرگ باید برایشان اطلاعت بیشتر دربارهاهداف توسعه ی پایدار[…]

محافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین

درباره پروژه: منطقه اکولوژیکی جنگل مختلط خزری-هیرکانی توسط صندوق جهانی برای طبیعت (WWF) به عنوان یکی از مناطق اوکولوژیکی Global 200 لیست شده است. این نشاندهنده ی اهمیت تنوع زیستی و ارزش های نمایی که دربردارنده ی منافع چندگانه محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایران است. این منطقه همچنین دارای اهمیت عمیق فرهنگی است اطلاعت بیشتر دربارهمحافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین[…]