پیچ پیچ

صرفه جویی با انگیزه “محیط زیست و اجتماع” یا “کاهش هزینه و راحتی”؟

مقاله ی زیر انگیزه های مختلف صرفه جویی در آب بررسی میکند و نشان میدهد که خانوارهایی که با انگیزه ی حفظ محیط زیست و یا فشار اجتماعی(E&S) در مصرف آب صرفه جویی میکنند مقدار آب کمتری مصرف میکنند نسبت به خانوارهایی که بخاطر کاهش هزینه و راحتی(C&C)، صرفه جویی میکنند. این مقاله همچنین نشان میدهد اطلاعت بیشتر دربارهصرفه جویی با انگیزه “محیط زیست و اجتماع” یا “کاهش هزینه و راحتی”؟[…]

شبکه های حسگر شهروندان برای محیط زیست

این مقاله دو شبکه ی حسگر شهروندان را در هلند بررسی میکند که در رابطه با استخراج گاز موثر بر زمین لرزه و آلودگی صوتی به صورت زنده منطقه را مانیتور و مردم را باخبر میکند. این مقاله همچنین به شبکه های دیگر در ژاپن، اسپانیا، لندن، آمریکا اشاره میکند و بررسی میکند که به اطلاعت بیشتر دربارهشبکه های حسگر شهروندان برای محیط زیست[…]

رابطه بین دانش و عملکرد در حفاظت محیط زیست

مقاله ی زیر رابطه بین دانش، نگرش و رفتار در رابطه با مسایل محیط زیستی در بین مردم بررسی میکند و در انتها با توجه به تحقیقات دیگران و بررسی خود، به این نتیجه میرسد که رابطه ای بین دانش و نگرش افراد وجود ندارد و همچنین رابطه بسیار ضعیفی بین دانش و رفتار و اطلاعت بیشتر دربارهرابطه بین دانش و عملکرد در حفاظت محیط زیست[…]

نابرابری درآمد و محیط زیست

در مقاله زیر چگونگی تاثیر توزیع درآمد بین اعضای جامعه و بخصوص نابرابری درآمد، بر روی تمایل به پرداخت (WTP) برای کالاهای محیط زیستی را بررسی میکند. این مقاله نشان میدهد که تمایل به پرداخت برای کالاهای محیط زیستی با نابرابری درآمد کاهش میابد اگر و فقط اگر آن محصولات و تولیدات محیط زیستی جزو اطلاعت بیشتر دربارهنابرابری درآمد و محیط زیست[…]

اهداف توسعه ی پایدار

اهداف توسعه ی پایدار که کل جهان سعی در انجام آن تا سال 2030 هستند را در شکل میبینید. و برای اینکه به این اهداف برسیم، همه، از جمله، دولت، بخش خصوصی، جامعه و تک تک مردم باید باهم همکاری کنند. این اهداف به نظر اهداف بسیار مهمی میان که سازمانها و دولتهای بزرگ باید برایشان اطلاعت بیشتر دربارهاهداف توسعه ی پایدار[…]

بازده سلول خورشیدی

بازده ی یک سلول خورشیدی از رابطه ی ɳ= Pmax/PIn=(Vmp×Imp)/PIn=(Voc×Isc×FF)/PIn به دست می آید که رکورد آن در حال حاضر 46% در سال 2014 برای سلولهای چتداتصالی بوده است. بازه ی حداکثری تئوری سلول کریستال سیلیکون 29.4% است که در حال حاضرتا 26.3% آن بدست آمده است. و اما باقی درصدی که به هدر میرود را اطلاعت بیشتر دربارهبازده سلول خورشیدی[…]

طیف سلول خورشیدی

اشعه های الکترومغناطیس دارای طیفی با مشخصات شکل بالا هستند و اما نوری که از خورشید منتشر میشود در کدام قسمت این رنج قرار دارد؟ شکل بالا نشاندهنده ی رنج اشعه های منتشر شده از خورشید است. قسمت قرمز در بیرون اتمسفر زمین و قسمت آبی درون اتمسفر میباشد که از تابش آن می کاهد اطلاعت بیشتر دربارهطیف سلول خورشیدی[…]

افراد منفعل و محیط زیست

مقاله ی زیر یک آزمایش برای ارزیابی دو برنامه ی حفاظت از منابع ترتیب داده است که یکی از آنها شامل یک پیام درخواست تجدیدنظر اخلاقی میباشد که از کارکنان دانشگاه درخواست شده که پرینت های خود را کاهش داده و در صورت امکان از پرینت دوطرفه استفاده کنند. و در حالت دوم آزمایش کنندگان، تنظیمات پیش فرض برروی پرینترهای اطلاعت بیشتر دربارهافراد منفعل و محیط زیست[…]

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM) ایده ای است که به عنوان آخرین راه حل در مقابل تغییرات مخرب آب و هوایی مطرح شده است. مدلی برای تصمیم گیری تحقیقات SRM، کاهش گازهای گلخانه ای و گسترش SRM ارائه شده است که عدم قطعیتهای 1. مقدار آسیبهای آب و هوایی آینده 2. اثربخشی و عوارض جانبی بالقوه SRM اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)[…]

محافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین

درباره پروژه: منطقه اکولوژیکی جنگل مختلط خزری-هیرکانی توسط صندوق جهانی برای طبیعت (WWF) به عنوان یکی از مناطق اوکولوژیکی Global 200 لیست شده است. این نشاندهنده ی اهمیت تنوع زیستی و ارزش های نمایی که دربردارنده ی منافع چندگانه محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایران است. این منطقه همچنین دارای اهمیت عمیق فرهنگی است اطلاعت بیشتر دربارهمحافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین[…]