صرفه جویی با انگیزه “محیط زیست و اجتماع” یا “کاهش هزینه و راحتی”؟

مقاله ی زیر انگیزه های مختلف صرفه جویی در آب بررسی میکند و نشان میدهد که خانوارهایی که با انگیزه ی حفظ محیط زیست و یا فشار اجتماعی(E&S) در مصرف آب صرفه جویی میکنند مقدار آب کمتری مصرف میکنند نسبت به خانوارهایی که بخاطر کاهش هزینه و راحتی(C&C)، صرفه جویی میکنند. این مقاله همچنین نشان میدهد اطلاعت بیشتر دربارهصرفه جویی با انگیزه “محیط زیست و اجتماع” یا “کاهش هزینه و راحتی”؟[…]

شبکه های حسگر شهروندان برای محیط زیست

این مقاله دو شبکه ی حسگر شهروندان را در هلند بررسی میکند که در رابطه با استخراج گاز موثر بر زمین لرزه و آلودگی صوتی به صورت زنده منطقه را مانیتور و مردم را باخبر میکند. این مقاله همچنین به شبکه های دیگر در ژاپن، اسپانیا، لندن، آمریکا اشاره میکند و بررسی میکند که به اطلاعت بیشتر دربارهشبکه های حسگر شهروندان برای محیط زیست[…]

رابطه بین دانش و عملکرد در حفاظت محیط زیست

مقاله ی زیر رابطه بین دانش، نگرش و رفتار در رابطه با مسایل محیط زیستی در بین مردم بررسی میکند و در انتها با توجه به تحقیقات دیگران و بررسی خود، به این نتیجه میرسد که رابطه ای بین دانش و نگرش افراد وجود ندارد و همچنین رابطه بسیار ضعیفی بین دانش و رفتار و اطلاعت بیشتر دربارهرابطه بین دانش و عملکرد در حفاظت محیط زیست[…]

اهداف توسعه ی پایدار

اهداف توسعه ی پایدار که کل جهان سعی در انجام آن تا سال 2030 هستند را در شکل میبینید. و برای اینکه به این اهداف برسیم، همه، از جمله، دولت، بخش خصوصی، جامعه و تک تک مردم باید باهم همکاری کنند. این اهداف به نظر اهداف بسیار مهمی میان که سازمانها و دولتهای بزرگ باید برایشان اطلاعت بیشتر دربارهاهداف توسعه ی پایدار[…]

بازده سلول خورشیدی

بازده ی یک سلول خورشیدی از رابطه ی ɳ= Pmax/PIn=(Vmp×Imp)/PIn=(Voc×Isc×FF)/PIn به دست می آید که رکورد آن در حال حاضر 46% در سال 2014 برای سلولهای چتداتصالی بوده است. بازه ی حداکثری تئوری سلول کریستال سیلیکون 29.4% است که در حال حاضرتا 26.3% آن بدست آمده است. و اما باقی درصدی که به هدر میرود را اطلاعت بیشتر دربارهبازده سلول خورشیدی[…]